10-06-2021

Mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratave

Mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratave

Më 10 Qershor 2021 Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnimeve të Vazhdueshme është duke realizuar trajnimin përmes platformës Zoom me temë “Mjetet për sigurimin e ekzekutimit të kontratave”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë z. Rafet Haxhaj, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit dhe Isa Shala, Përmbarues Privat.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve me procedurën gjyqësore lidhur me mjetet për sigurimin e ekzekutimit te kontratave.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive duke prezantuar dhe raste praktike.

Përfitues të këtij trajnimi janë gjyqtar nga Gjykata Supreme e Dhomës së Posaçme, Gjykata e Apelit si dhe gjyqtar nga Gjykatat Themelore.

Prapa