12-10-2021

Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë

Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë

Më 12 tetor 2021 Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnimeve të Vazhdueshme eshte duke e realizuar trajnimin përmes platformës Zoom me temë “Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë”.

Trajnues të angazhuar në këtë trajnim janë: z. Afrim Shala, gjyqtar në Gjykatën e Apelit dhe z. Bashkim Hyseni, gjyqtar në Gjykatën e Apelit.

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive profesionale të pjesëmarrësve lidhur me KPP, përveç tjerash, ka pësuar ndryshime të mëdha edhe në dispozitat që e rregullojnë procedurën pas ngritjes së aktakuzës nga ana e prokurorit të shtetit, duke parashikuar, shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin e dytë.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarët dhe Prokurorët e nivelit të Apelit dhe Themelor.

Prapa