04-08-2022

Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, tema: Veprat penale kundër pasurisë

Moduli: Kodi Penal-pjesa e veçantë, tema: Veprat penale kundër pasurisë

Më 04 gusht 2022, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë për grupin e parë është duke realizuar trajnimin teorik, sesionin e gjashtë trajnues nga nën moduli “Kodi Penal-pjesa e veçantë”, në mbështetje të trajnuesit z. Agim Maliqi, Gjyqtar në Gjykatën Supreme.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtuar: vjedhja e shërbimeve, vjedhja e rëndë, shpërdorimi i pasurisë së huaj, marrja në posedim e pasurisë së luajtshme dhe uzurpimi i paligjshëm i pronës së paluajtshme

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 30 gjyqtarë të sapoemëruar ku prej tyre tre janë të komunitetit serb.

Prapa