22-09-2022

Nën moduli: E drejta e BE-së tema: Burimet e së Drejtës së Bashkimit Evropian

Nën moduli: E drejta e BE-së tema: Burimet e së Drejtës së Bashkimit Evropian

Më 22 shtator 2022, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë për grupin e parë është duke realizuar sesionin e dytë trajnues  nga nën moduli “E drejta e BE-së”, në mbështetje të trajnuesit z. Emrush Ujkani, Ekspert në të drejtën e BE-së.

Në kuadër të kësaj teme janë duke u trajtuar: Aspektet që kanë të bëjnë m burimet e së drejtës së BE-së dhe Burimet e së Drejtës së Bashkimit Evropian

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe të bazuar në raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 29 gjyqtarë të sapoemëruar ku prej tyre dy janë të komunitetit serb.

Prapa