29-09-2022

Nën moduli – E drejta familjare, tema - Kundërshtimi dhe vërtetimi i amësisë apo i atësisë

Nën moduli – E drejta familjare, tema - Kundërshtimi dhe vërtetimi i amësisë apo i atësisë

Më 29 shtator 2022, në kuadër të programit për trajnim fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë, grupi i II, është duke u realizuar trajnimi teorik, sesionin e katërt nga nën moduli “E drejta familjare” me trajnues  z. Valon Totaj Kryetar në Gjykatën e Apelit.

Në kuadër të këtij sesioni trajnues janë duke u trajtuar nën temat: Statusi i fëmijës martesor, kundërshtimi i amësisë, kundërshtimi i atësisë, fëmijët jashtëmartesor dhe vërtetimi i amësisë dhe atësisë në procedurë gjyqësore

Metodologjia e trajnimit është duke u zbatuar me raste praktike dhe me anë të ushtrimeve ku në kuadër të kësaj teme është duke u realizuar një aktgjykim.

Përfitues të trajnimit janë 18 gjyqtarë të sapoemëruar.

Prapa