30-09-2022

Nën moduli – E drejta familjare, tema - Marrëdhëniet pasurore në mes të bashkëshortëve

Nën moduli – E drejta familjare, tema - Marrëdhëniet pasurore në mes të bashkëshortëve

Më 30 shtator 2022, në kuadër të programit për trajnim fillestare për gjyqtarët e sapo emëruar gjenerata e nëntë, grupi i II, është duke u realizuar trajnimi teorik, sesionin e pestë nga nën moduli “E drejta familjare” me trajnues  z. Valon Totaj Kryetar në Gjykatën e Apelit.

Në kuadër të këtij sesioni trajnues janë duke u trajtuar nën temat: kuptimi i marrëdhënieve pasurore në mes të bashkëshortëve, regjimi pasuror i bashkëshortëve, pjesëtimi i pasurisë së përbashkët,

Metodologjia e trajnimit është duke u zbatuar me raste praktike dhe me anë të ushtrimeve ku në kuadër të kësaj teme është duke u realizuar një aktgjykim.

Përfitues të trajnimit janë 18 gjyqtarë të sapoemëruar.

Prapa