24-01-2023

Nën moduli: Administrimi i procedurës penale, sesioni i parë: Parashtresat, afatet si dhe marrja dhe komunikimi i vendimeve

Nën moduli: Administrimi i procedurës penale, sesioni i parë: Parashtresat, afatet si dhe marrja dhe komunikimi i vendimeve

Më 24 janar 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit Fillestar, për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e nëntë, është duke realizuar trajnimin nga nën moduli “”, në mbështetje të trajnuesit z. Admir Shala, Kryeprokuror në Prokurorinë Themelore në Prizren.

Në kuadër të këtij sesioni janë duke u trajtuar: f ormat e paraqitjes së parashtresave- Neni 442, d ërgimi i parashtresave në kopje të mjaftueshme - Neni 443, Dënimet për parashtresat me shkrim ose për paraqitje gojore me përmbajtje ofenduese-Nenei 444 dhe afatet

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 6 prokurorë të shtetit të sapoemëruar 2022/2023.

Prapa