16-03-2023

Punëtori Unifikimi Praktikes Gjyqësore

Punëtori Unifikimi Praktikes Gjyqësore

Më 16-17 Mars 2023, Akademia e Drejtësisë kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme është duke realizuar Punëtorinë me temë Unifikimi Praktikës Gjyqësore”.

Trajnues të angazhuar në këtë punëtori janë: Rafet Haxhaj, kryesues i Departamentit të Përgjithshëm në Gjykatën e Apelit, Gani Avdiu, kryesues i Divizionit Civil në Gjykatën e Apelit, Arsim Hamzaj, gjyqtar në Gjykatën e Apelit

Qëllimi i kësaj punëtorie është unifkimi i praktikës gjyqësore në çështjet civile dhe administrative, ku fokusi i punëtorisë është në  identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve aktuale sa i përket praktikës gjyqësore.

Metodologjia e punëtorisë është diskutim interaktiv, prezantim i çështjeve përmes rasteve, diskutim për rastet dhe përmbledhje e konkluzave për çështjen e diskutuar.

Përfitues të kësaj punëtorie janë: Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit.

Prapa