18-09-2023

Nën moduli: Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore, sesioni i katërt: Llogaridhënia dhe transparenca

Nën moduli: Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore,  sesioni i katërt: Llogaridhënia dhe transparenca

Më 13 shator 2023, Në kuadër të Programit për Trajnimin Fillestare për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke u realizuar trajnimi teorik sesioni i katërt nga nën moduli “Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore” Në mbështetje të trajnuesit  z. Jetish Maloku, Kryesues i Këshillit Prokurorial në Kosovë.

Në kuadër të sesionit të dytë trajnues temat të cilat po trajtohen janë: llogaridhënia dhe transparenca, informacionet që duhet trajtuar prokurori dhe kujdesi gjatë dhe informacione relevante për palët në procedurë.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe të bazuar në raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 21 prokurorë të sapoemëruar, 2023/2024.

Prapa