19-09-2023

Nën moduli: Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore sesioni i pestë- Procedura disiplinore ndaj prokurorëve

Nën moduli: Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore sesioni i pestë- Procedura disiplinore ndaj prokurorëve

Më 19 shator  2023, Në kuadër të Programit për Trajnimin Fillestare për prokurorët e sapo emëruar gjenerata e dhjetë është duke u realizuar trajnimi teorik nga nën moduli “Etika profesionale dhe përgjegjësia disiplinore” Në mbështetje të trajnuesit  z. Jetish Maloku, Kryesues i Këshillit Prokurorial në Kosovë.

Në kuadër të këtij sesionit po trajtohen janë: procedura disiplinore ndaj prokurorëve, zbatimi i Ligjit nr. 06/l - 057 për përgjegjësinë disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe rastet kur prokurorët i nënshtrohen përgjegjësisë disiplinore për shkelje disiplinore.

Metodologjia e trajnimit është duke u zhvilluar me anë të metodës interaktive dhe të bazuar në raste praktike.

Përfitues të trajnimit janë 21 prokurorë të sapoemëruar, 2023/2024.

Prapa