16-11-2023

Ndërmjetësimi

Ndërmjetësimi

Më 16 Nëntor 2023, Akademia e Drejtësisë në kuadër të Programit për Trajnime të Vazhdueshme në bashkëpunim me Programin e “USAID – Drejtësia Komerciale”, janë duke e realizuar trajnimin me temë “Ndërmjetësimi”.

Trajnues i angazhuar në këtë trajnim është: z. Faton Ademi, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit. 

Qëllimi i këtij trajnimi është avancimi i njohurive të pjesëmarrësve lidhur me metodë alternative për zgjidhjen e kontesteve ndërmjet dy apo më shumë personave.

Metodologjia e trajnimit është e karakterit të kombinuar me shpjegime teorike dhe diskutime interaktive duke prezantuar edhe raste praktike.

Përfitues të këtij trajnimi janë: Gjyqtarë dhe ndërmjetësues nga regjioni i Pejës.

Prapa