Departamenti i Programit

Departamenti i Programit udhëhiqet nga Koordinatori i Programit. Koordinatori i Programit zëvendëson Drejtorin në rast mungese dhe ushtron detyrat të cilat Drejtori i bart në pajtim me Statutin e IGJK-së. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të Departamentit të Programit janë:

 • Hartimi i politikave, strategjive dhe planeve për arsimim ligjor dhe zhvillim efikas të sistemit gjyqësor e prokurorial, në  kuadër të funksioneve të AD-së, 
 • Hartimi dhe zbatimi i programeve trajnuese për arsimim ligjor, në kuadër të funksioneve të AD-së,
 • Zhvillimi, koordinimi, organizimi dhe mbikëqyrja e punës rreth zbatimit të funksioneve të AD-së, të përcaktuara me ligj dhe statut.
 • Identifikimi i problemeve në zbatimin e ligjeve nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Dhënia e rekomandimeve, udhëzimeve dhe opinioneve ligjore, institucioneve me rastin e hartimit dhe ndryshimit të ligjeve,
 • Bashkëpunimi me institucione të tjera të nivelit qendror dhe lokal për krijimin e infrastrukturës së duhur ligjore,
 • Përgatitja për publikim i doracakëve udhëzues dhe dokumenteve të tjera që mbështetësin punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Organizimi i aktiviteteve jashtë vendit për ngritje të kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Zhvillimi i metodologjisë së trajnimeve dhe organizimi i trajnimeve për trajnues.

Departamenti i Programit ka këtë strukturë organizative: 

 • Drejtori i Zyrës së Programeve Trajnuese,
 • Trajnues i përhershëm nga radhët e shërbyesve civil,
 • Trajnues i përhershëm nga radhët e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Zyrtar për zhvillim dhe bashkëpunim.
Prapa