Departamenti i Programit

Departamenti i Programit udhëhiqet nga Koordinatori i Programit. Koordinatori i Programit zëvendëson Drejtorin në rast mungese dhe ushtron detyrat të cilat Drejtori i bart në pajtim me Statutin e IGJK-së. Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të Departamentit të Programit janë:

 • Hartimi i politikave, strategjive dhe planeve për arsimim ligjor dhe zhvillim efikas të sistemit gjyqësor e prokurorial, në  kuadër të funksioneve të AD-së, 
 • Hartimi dhe zbatimi i programeve trajnuese për arsimim ligjor, në kuadër të funksioneve të AD-së,
 • Zhvillimi, koordinimi, organizimi dhe mbikëqyrja e punës rreth zbatimit të funksioneve të AD-së, të përcaktuara me ligj dhe statut.
 • Identifikimi i problemeve në zbatimin e ligjeve nga ana e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Dhënia e rekomandimeve, udhëzimeve dhe opinioneve ligjore, institucioneve me rastin e hartimit dhe ndryshimit të ligjeve,
 • Bashkëpunimi me institucione të tjera të nivelit qendror dhe lokal për krijimin e infrastrukturës së duhur ligjore,
 • Përgatitja për publikim i doracakëve udhëzues dhe dokumenteve të tjera që mbështetësin punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Organizimi i aktiviteteve jashtë vendit për ngritje të kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve,
 • Zhvillimi i metodologjisë së trajnimeve dhe organizimi i trajnimeve për trajnues.

Departamenti i Programit ka këtë strukturë organizative: 

 • Programi i Trajnimit të Vazhdueshëm (PTV),
 • Programi për Trajnime Fillestare (PTF), në kuadër të të cilit përfshihet edhe Provimi Përgatitor,
 • Programi i Trajnimit për Avancim, gjyqtarë porotë dhe profesionist të tjerë të identifikuar nga AD-ja,
 • Programi për Hulumtime dhe Publikime,
 • Trajnuesit e Përhershëm , 
 • Zyrtarët e Lartë Gjuhësor, 
 • Zyrtari për Vlerësim dhe Statistika.

Koordinator i Departamentit të Programit është. z. Besim Morina

Email: besim.morina@rks-gov.net

Tel:  038 200 18 665

Prapa