Donatorët

Organizata Emri i Projektit Objektivi Kohëzgjatja            
Ambasada Amerikane OPDAT Asistenca për Kosovën në zhvillimin dhe zbatimin e aftësive për të adresuar dhe luftuar krimin e organizuar, korrupsionin, pastrimin e parave, krimet ekonomike, terrorizmin, financimin e terrorizmit, trafikimin e qenieve njerëzore, trafikimin e lëndëve narkotike dhe aktivitete të tjera ndërkombëtare kriminale.  
Këshilli i Evropës JUFREX Të promovojë lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës, me një fokus të veçantë në Gjyqësorin në Evropën Jug-Lindore.

04.2016

03.2019

Këshilli i Evropës Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në Kosovë (Faza 2) Forcimi i aftësive të institucioneve vendore për të luftuar dhunën ndaj grave dhe dhunën në familje.

04.2019

03.2021

BE Mbështetje e mëtejshme për Institucionet e Kosovës në luftën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit Mbështetje per institucionet e Kosovës në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar, përfshirë pastrimin e parave, korrupsionin dhe ekstremizmin e dhunshëm.

13.02.2017 12.02.2020

USAID

Programi i forcimit të sistemit të drejtësisë

  (JSSP)

Promovimi i një sistemi gjyqësor që i përmbahet standardeve të larta të pavarësisë, paanshmërisë, integritetit, përgjegjshmërisë dhe transparencës, dhe mbështetjes së funksionimit dhe integrimit të strukturave gjyqësore në veri.

08.02.2013

13.02.2021

USAID Programi për të Drejtat Pronësore Përmirësimi i regjimit të të drejtave pronësore në Kosovë, forcimi i shtetit të së drejtës dhe nxitja e rritjes ekonomike dhe investimeve

02.08.2012

17.08.2020

UNODC Terrorizmi    

BE

Mbështetje për Kodin Civil - Faza II Përmirësimi i standardeve të sektorit gjyqësor në Kosovë. Si dhe ky projekt do të mbështesë Ministrinë e Drejtësisë për të finalizuar Kodin Civil dhe ta sjellë atë përmes procesit të miratimit. Ai do të mbështesë një konsultë gjithëpërfshirëse për projektligjin për ndërtimin e konsensusit shoqëror mbi ndryshimet e kërkuara për të sjellë legjislacionin e Kosovës në përputhje me standardet e BE-së dhe ndërkombëtare.

01.02.2017 31.01.2020

USAID Aktiviteti i Drejtësisë Komerciale Ulja e mundësive për korrupsion dhe përmirësimi i perceptimit të bizneseve dhe publikut për korrupsionin duke përmirësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, forcimin e zbatimit të gjykimeve dhe nxitjen e një kuptimi të proceseve që nxisin investimet dhe rritjen ekonomike në Kosovë.

02.2019

02.2024 

UNDP Mbështetje për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë Projekti i Mbështetjes së UNDP për Forcimin e Sundimit të Ligjit në Kosovë funksionon drejt një sistemi të pavarur, të përgjegjshëm dhe efektiv të drejtësisë që promovon standardet e të drejtave të njeriut dhe garanton qasje në drejtësi për të gjithë.

10.2014

01.2020

GIZ/LARP Qasja në drejtësi dhe sundimi i ligjit për qytetarët e Kosovës Transparenca dhe efikasiteti i procesit të reformës ligjore të Kosovës 2019-2021
Ambasada Franceze   Praktika   
UNICEF   Trajnim për të miturit  
IProceeds Synimi i krimit të ardhurave bëhet në internet në Evropën Juglindore dhe Turqi Forcimi i aftësive te autoriteteve në rajonin IPA për të kërkuar, sekuestruar dhe konfiskuar të ardhurat nga krimi në internet dhe parandalimin e pastrimit të parave në internet.  
OSBE   Përkthime të materialeve në gjuhën serbe  
Projekti KPMG   Trajnime  
EULEX   Gratë në sundimin e ligjit  
UNHCR/ CRPK   Trajnimet per Azil dhe pa-shtetesi  
       

Prapa