E-learning

Mësimi në distancë (e-learning) nënkupton të mësuarit nga distanca duke shfrytëzuar teknologjinë elektronike, jashtë një salle tradicionale të trajnimit, të cilat ju ofrohen përfitueseve përmes: kurseve dhe moduleve trajnuese, incizimeve audio dhe videove. Përparësitë e aplikimit të kësaj forme të të mësuarit janë të shumta, duke kursyer në masë të madhe kohën dhe koston e rrugëtimit, si dhe orarin e përshtatshëm ku pjesëmarrësit në çdo kohë mund të ndjekin një trajnim të caktuar. Kjo metodologji trajnimi, e cila tani gjen zbatim të gjerë në institucionet trajnuese, do të përfshijë module trajnuese nga lëmi të ndryshme, të cilat do të jenë të disponueshme për përfituesit. Kohëzgjatja e një kursi trajnues është dy muaj për një grup, ndërsa përfitues janë të gjyqtarët, prokurorët dhe stafi administrativë i gjykatave dhe prokurorive.

Qëllimi i kësaj platforme konsiston në ofrimin e mundësisë, që gjyqtarët, prokurorët dhe profesionistët tjerë në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, në kohë të përshtatshme dhe të herëpashershme të vijojnë kurset trajnuese, me interes për ta, në mënyrë elektronike. Po ashtu, përmes kurseve trajnuese në këtë platformë, synohet zhvillimi i mëtejmë profesional për të gjitha kategoritë përfituese të AD-së.

AD ka në funksion platformën e mësimit në distancë, e cila në një masë të madhe përmbushë nevojat dhe kërkesat për trajnime.

Në kuadër të platformë së mësimit në distancë/ e-learning, gjatë vitit 2017 do të organizohen këto kurse trajnues:

 •  Anglishtja ligjore;
 •  Drejtësia për fëmijë; 
 •  Fazat e aktakuzës dhe deklarimit për fajësinë;
 •  Kundërkorruspioni
 •  Menaxhimi dhe udhëheqësia e gjykatave;
 •  Menaxhim i stresit;
 •  Teknologjia Informative
 •  Kontabiliteti për gjyqtarë në rastet e falimentimit.
 • Ndërmjetësimi në aspektin civil dhe penal - online

Po ashtu në këtë periudhë do të zhvillohen edhe kurset trajnues si më poshtë:

 •  Komunikimi;
 •  Krimi Kibernetik;
 •  E Drejta e Autorit.

 

Prapa