06-04-2021

Risitë në Kalendarin e aktiviteteve trajnuesve të EJTN-it për 2021

Risitë në Kalendarin e aktiviteteve trajnuesve të EJTN-it për 2021

Ju lutem shihni në vijim njoftimin lidhur me katër pikat në vijim:

  1. Kalendari i aktiviteteve të EJTN për 2021 – risitë;
  2. Afatet e muajit Prill për dorëzimin e listës së aplikuesve në aktivitetet e ndryshme të EJTN-it;
  3. Konsultimet publike të KE lidhur me “Modernizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar mes vendeve të BE-së – përdorimi i teknologjisë digjitale”;
  4. Konsultimet publike lidhur me vlerësimin e CEPOL (2016-20);
  5. Ftesa për aplikime në trajnimet e ardhshme në kuadër të kornizës së projektit TRIIAL nga Qendra për Bashkëpunim Gjyqësor, Instituti i Universitetit Evropian

EJTN kalendari 2021

Agjenda

Prapa