Etika dhe sjellja profesionale

Etika dhe sjellja profesionale

Përshkrimi

Hyrje në Kodin e Etikes; - Parimet kryesore në kryerjen e detyrave në kuadër të sistemit gjyqësor dhe prokurorial (profesionalizmi, disiplina në pune, paanësia, konfidencialiteti, llogaridhënia); - Aspekte të konfliktit të interesit dhe të sjelljes jo të duhur personale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Kuptojnë Kodin e Etikës dhe parimet e tij;  Identifikojnë rastet kur kemi të bëjmë me shkelje etike;  Njohin llojet e shkeljeve etike të cilat janë të sanksionuara.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Ramadan Gashi

  • 30 Nëntor