Menaxhimi i administratës së gjykatave dhe prokurorive

Menaxhimi i administratës së gjykatave dhe prokurorive

Përshkrimi

- Hyrje në menaxhimin e administratës së gjykatave dhe prokurorive, parimet dhe standardet për menaxhim të mirë; - Menaxhimi i burimeve njerëzore; - Vlerësimi i stileve menaxheriale dhe prezantimi mbi specifikat e llojeve të ndryshme të menaxhimit; - Roli i administratorëve të gjykatave dhe prokurorive për zbatimin e planeve dhe politikave strategjike; - Lidershipi, planifikimi dhe ndërtimi i ekipit; - Menaxhimi i kohës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Njohin parimet standarde të menaxhimit të mirë;  Vlerësojnë kriteret për planifikimin e suksesshëm;  Organizojnë mirë menaxhimin e kohës;  Menaxhojnë situatat stresuese dhe konflikteve;

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 28 Shtator