Menaxhimi i rrjedhës së rasteve

Menaxhimi i rrjedhës së rasteve

Përshkrimi

- Rregulloret, rregullat dhe praktikat ligjore të aplikueshme; - Specifikat në menaxhimin e rrjedhës së rasteve në gjykata dhe prokurori; - Aspektet procedurale dhe praktike të menaxhimit të rrjedhës së rasteve dhe roli i secilës kategori të stafit; - Përpunimi dhe raportimi i të dhënave, respektimi i afateve, monitorimi dhe sigurimi i uniformitetit në praktikat administrative; - Numri i rasteve dhe reduktimi i lëndëve të grumbulluara (rregullat e miratuara, qasjet praktike, dhe planifikimi i ndryshimeve dhe riorganizimit).

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Kuptojnë konceptin dhe rëndësinë e menaxhimit të rasteve;  Njohin rrjedhën e menaxhimit të lëndës;  Zbatojnë një menaxhim të mirë në praktikë gjatë punës së tyre.

Vendi i mbajtjes

Prishtinë

  • 05 Tetor