Menaxhimi i stresit dhe kohës

Menaxhimi i stresit dhe kohës

Përshkrimi

- Rregullat e aplikueshme në lidhje me orarin e punës dhe vijueshmërinë; - Përmirësimi i menaxhimit të kohës dhe të kryerjes së detyrave për çdo kategori të stafit administrativ; - Delegimi i detyrave, monitorimi dhe respektimi i afateve dhe vendosja e prioriteteve; - Matja e reagimit tuaj ndaj stresit; - Lodhja nga puna; - Zhvillimi i një jetese me mirëqenie; - Ushtrimet në zyre, teknikat e meditimit dhe relaksimit; - Menaxhimi i kohës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:  Njohin praktikat dhe mjetet që ndihmojnë në organizimin e mirë të orarit të punës;  Menaxhojnë situata specifike me të cilat ata përballen gjatë punës dhe jetës private;  Identifikojnë shenjat e ndryshme të stresit;  Aplikojnë teknikat që ndikojnë në reduktimin e stresit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Fatmir Çollakaj

Anita Zenuni

  • 19 Tetor