Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

Shqyrtimi fillestar, shqyrtimi i dytë dhe shqyrtimi gjyqësor

Përshkrimi

Në këtë modul trajnues, janë trajtuar në mënyrë të përgjithshme disa nga çështjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor. Struktura dhe radhitja e temave, është bërë duke u bazuar në strukturën dhe rend radhitjen e dispozitave të caktuara ligjore të KPP

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Zgjerojnë njohuritë lidhur me shqyrtimin fillestar, shqyrtimin e dytë dhe shqyrtimin gjyqësor; - Krijojnë ide të qarta për mënyrën e menaxhimit të situatave që paraqiten gjatë shqyrtimit fillestar, shqyrtimit të dytë dhe shqyrtimit gjyqësor; - Jenë të gatshëm që t’i kryejnë me sukses përgatitjet për shqyrtimin fillestar dhe shqyrtimin gjyqësor;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Afrim Shala

  • 19 Janar