Provat në procedurën penale

Provat në procedurën penale

Përshkrimi

Në këtë modul pjesëmarrësit do të njoftohen për provat në procedurë penale, lloji dhe klasifikimi i tyre, marrjen e provës në procedurë paraprake-mjetet provuese, rregullat e përgjithshme për prova. Në veçanti pjesëmarrësit do të njoftohen për provat e pa pranueshme, detyrimin e gjyqtarit kur një provë e tillë ndodhet ne shkresat e lëndës si dhe a mund të mbështetet një vendim gjyqësor në prova të papranueshme

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: - Identifikojnë prova të papranueshme dhe të zbatojnë procedurën lidhur me këto prova; - Bëjnë dallimin në mes provave të pranueshme nga ato të pa pranueshme; - Zbatojnë rendin e paraqitjes së provave në gjykatë; - Dallojnë se kur deklaratat e mëparshme mund të përdoren në shqyrtim gjyqësor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Emine Mustafa

  • 18-19 Janar