Parashkrimi

Parashkrimi

Përshkrimi

Tema që do të prezantohet në trajnimin e sotëm është tema që ka të bëjë me institutin e parashkrimit të ndjekjes penale, përkatësisht humbjen e të drejtës së organeve shtetërore për ndjekjen penale të kryesve të veprave penale si pasojë e kalimit të periudhës së caktuar kohore. Mendimet përkitazi me natyrën juridike të parashkrimit, ndërprerja, ndalja dhe parashkrimi absolut.

Objektivat

Pjesëmarrësit e këtij trajnimi në përfundim të tij do të jenë në gjendje të: ? Zbatojnë drejtë institutin e parashkrimit të ndjekjes penale dhe ekzekutimin e sanksioneve penale; ? Dallojnë rolin dhe arsyeshmërinë e parashkrimit; ? Identifikojnë parashkrimin sipas natyrës së veprave penale;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Bashkim Hyseni

  • 18 Janar