E drejta civile

E drejta civile

Përshkrimi

E Drejta Civile si degë pozitive e së drejtës në sistemin juridik të çdo shteti, me normat juridike të saj, paraqet një rregullator juridik të marrëdhënieve shoqërore me karakter pasuror respektivisht të marrëdhënieve juridiko-civile ( marrëdhënieve juridiko-sendore, marrëdhënieve juridiko-detyrimore, dhe marrëdhënieve juridiko-trashëgimore).

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Dallojnë burimet materiale dhe formale të së drejtës civile. Të fitojnë njohuri dhe dijeni për të zbatuar praktikën gjyqësore në punën e tyre si gjyqtar të ardhshëm. • Njohin rëndësinë e praktikës gjyqësore në sigurinë juridike të qytetarëve, si dhe kush merret apo e redakton praktikën gjyqësore. • Zgjerojnë njohuritë e tyre për objektet e së drejtës civile dhe për llojet e objekteve të së drejtës civile.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Shukri Sylejmani

  • 15-16 Shkurt