Procedura kontestimore – pjesa e parë

Procedura kontestimore – pjesa e parë

Përshkrimi

Moduli “Procedura Kontestimore – pjesa e parë ” paraqet një kornizë të koncepteve themelore të procedurës kontestimore i mbështetur kryesisht në temat që trajtohen në pjesë e parë të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Në këtë modul janë trajtuar tema të rëndësishme dhe të domosdoshëm për zhvillimin e veprimtarisë së funksionit të gjyqtarit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij moduli trajnues, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: - Kuptojnë pjesën e parë të së drejtës pozitive procedurale e zbatueshme nga ana e gjykatave në çështje civile; - Zhvillojnë shkathtësi e interpretimit të dispozitave procedurale dhe zbatimit të tyre në praktikë varësisht nga specifikat dhe situatat me të cilat do të përballën; - Zhvillojnë shkathtësitë e zhvillimit të procedurës me efikasitet dhe duke garantuar standardet e gjykimit të drejtë dhe të ligjshëm;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

  • 22-23 Shkurt