Shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës

Shqyrtimi kryesor dhe marrja e provës

Përshkrimi

• Sazivanje i glavno ispitivanje; • Prikupljanje dokaza i dokaza; • Vrste probnih dokaza u spornom postupku; • teret dokazivanja u spornom postupku i pružanje dokaza (pre ispitivanja);

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Avancojnë shkathtësitë për mbajtjen e shqyrtimit kryesor; • Identifikojnë mjetet provuese në procedurën civile; • Vlerësojnë faktet që duhet të provohen dhe ato që nuk duhet të provohen në procedurën civile, përfshirë këtu edhe autorizimet e gjykatës se kur mund të marr prova ex officio; • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me kohën e propozimit dhe paraqitjes së provave, si dhe barrën e të provuarit;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Ahmet Idrizaj

  • 23 Janar