Zhvillimi i drejtë i procedurës sipas Ligjit për Kundërvajtje,

Zhvillimi i drejtë i procedurës sipas Ligjit për Kundërvajtje,

Përshkrimi

• Kushtet për përcaktimin e kundërvajtjeve dhe sanksioneve për kundërvajtje; • Përgjegjësia kundërvatjëse dhe masta e veçanta të kundërvajtjes • Procedura për të mitur sipas këtij ligji. • Dallimi në mes provave të pranueshme dhe të pa pranueshme; • Kuptimi i provës dhe faktit; • Kushtet ligjore për fillimin e procedurës kundërvajtëse; • Veprimet e gjykatës pas pranimit të kërkesës; • Paraqitja e të dhënave përmbledhëse lidhur me fillimin dhe zhvillimin e procedurës për kundërvajtje, me fokus të veprat kundërvajtese të kryera në vazhdimësi dhe bashkimi i tyre;

Objektivat

Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatjnë risitë e ligjit në procedurën kundpërvajtse; Vlerësojnë kushtet ligjore për fillimin dhe zhvillimin e procedurës kundërvajtjëse; • Zbatimi i drejtë i dispozitave ligjore që kanë të bëjnë me fillimin dhe zhvillimin e procedurës kundërvajtëse; • Zbatojnë drejt masat e veçanta të kundërvajtjes; • Zbatojnë drejtë procedurën kundërvajtëse për të mitur; • Dallojnë provat e pranueshme nga ato të pa pranueshme në procedurën kundërvajtëse; • Vlerësojnë drejtë provat; • Zbatojnë drejtë parimet lidhur me mënyrën dhe trajtimin e provave në procedurë; • Aplikojnë drejtë sanksionet kundërvajtese.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 30 Janar