Krimi i Organizuar

Krimi i Organizuar

Përshkrimi

• Përkufizimin ligjor i krimit të organizuar; • Korniza ligjore vendore dhe ndërkombëtarë; • Elementet identifikuese të kësaj vepre penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë dispozitat ligjore të aplikueshme; • Ngritin shkathtësitë profesionale për hetimin e kësaj vepre penale; • Demonstrojnë standarde të larta profesionale.

Vendi i mbajtjes

Akademia e Drejtësisë

  • 01 Shkurt