Krimi i Organizuar

Krimi i Organizuar

Përshkrimi

• Përkufizimin ligjor i krimit të organizuar;

• Korniza ligjore vendore dhe ndërkombëtarë;

• Elementet identifikuese të kësaj vepre penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

• Zbatojnë dispozitat ligjore të aplikueshme;

• Ngritin shkathtësitë profesionale për hetimin e kësaj vepre penale;

• Demonstrojnë standarde të larta profesionale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti:

Trajnues:

Admir Shala

Kreshnik Radoniqi

  • 01 Shkurt