Shkathtësitë e teknikave të intervistimit të dëshmitarëve/ viktimave të krimeve të luftës me fokus në rastet e dhunës seksuale dhe gjinore në konfliktet e armatosura

Shkathtësitë e teknikave të intervistimit të dëshmitarëve/ viktimave të krimeve të luftës me fokus në rastet e dhunës seksuale dhe gjinore në konfliktet e armatosura

Përshkrimi

• Analiza e krimeve të luftës duke përfshirë elementet që duhet të vërtetohen në përputhje me legjislacionin e Kosovës dhe me të drejtën ndërkombëtare; • Planifikimi i intervistës; • Ushtrime të intervistimit të dëshmitarëve/viktimave që dëshmojnë në një rast të krimeve të luftës duke u bazuar në raste studimore; • Ushtrimet e intervistimit të grave viktima të dhunës seksuale dhe të dhunës në baza gjinore në konflikt të armatosur.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë teknikat planifikimit dhe intervistimit dëshmitarëve dhe viktimave të krimeve të luftësme fokus në dhunën seksuale dhe në dhunën në baza gjinore; • Njohin teknikat e komunikimit verbal dhe jo verbal; • Tejkalojnë sfidat që paraqet krimi konkret në hetim e sipër si dhe çështjet personale dhe të sigurisë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Gianfranco Gallo

Luana Scarcella

  • 19-20 Prill