Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I

Program i Specializuar Trajnimi për Prokurimin Publik të Kosovës - Sesioni I

Përshkrimi

Sesioni I Vlerësimi i nevojave/Përcaktimi i kërkesave • Planifikimi i prokurimit; • Njoftimi indikativ; • Specifikimi teknik Përgatitja/Procesi i dizajnimit dhe përgatitja e dokumentove të ofertimit • Dosja e tenderit; • Dorëzimi i dosjes së tenderit (sqarimet); • Hapja publike. Zgjedhja e kontraktorit dhe faza e dhënies së çmimit • Komisionet vlerësuese; • Kriteret e vlerësimit; • Rekomandimi i operatorit fitues.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit; • Kuptojnë dhe zbërthejnë dosjen e tenderit; • Vlerësojnë specifikacionet teknike dhe njoftimin indikativ; • Kuptojnë elementet për zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit; • Identifikojnë indikatorët e korrupsionit që lidhen me prokurimin publik; • Të hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Gjilan

Shteti:

Trajnues:

Ilaz Duli

Admir Shala

  • 15-16 Shkurt