Barazia gjinore në procedurë gjyqësore në përgjithësi dhe në rastet e dhunës në familje në veçanti

Barazia gjinore në procedurë gjyqësore në përgjithësi dhe në rastet e dhunës në familje në veçanti

Përshkrimi

• Legjislacioni ndërkombëtarë dhe vendor për barazinë gjinore; • Dhunanë familje dhe format e shfaqjes së saj më fokus gjinor dhe urdhri për mbrojtje; • Kushtet për caktimin e urdhrit për mbrojtje si dhe masat për parandalimin e dhunës; • Procedura gjyqësore për vendosje sipas kërkesës për urdhër mbrojtje; • Hartimi dhe arsyetimi i vendimit sipas specifikave të çështjes duke respektuar dispozitat ligjore; • Ekzekutimi i urdhrit për mbrojtje dhe pasojat për shkelje të urdhrit për mbrojtje;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin parimet kryesore të konventave ndërkombëtare për barazinë gjinore; • Njohin dispozitat kushtetuese dhe legjislacionin e brendshëm për barazinë gjinore; • Vlerësojnë kushtet dhe nevojën për caktimin e urdhrit mbrojtës; • Vendosin masat mbrojtëse adekuate për mbrojtjen e viktimave nga dhuna e përsëritur; • Zbatojnë drejtë procedurat e veprimit për rastet e mbrojtjes nga dhuna në familje; • Hartojnë vendimet gjyqësore sipas specifikave që kanë çështjet e dhunës në familje.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

Shpresa Emra

  • 20 Shkurt