Standardet vendore dhe ndërkombëtare në rregullimin e shpifjes - Gjyq Imitues

Standardet vendore dhe ndërkombëtare në rregullimin e shpifjes - Gjyq Imitues

Përshkrimi

Trajnimi do të ofrojë një pasqyrë të legjislacionit vendor dhe ndërkombëtar të rregullimit të shpifjes së bërë përmes mediave ndaj zyrtarëve të lartë, figurave publike, gjykatësve dhe individëve privatë. Trajnimi do të fokusohet në nenin 10 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe në rastet kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut që kanë të bëjnë më shpifjen.

Objektivat

Pjesëmarrësit do të zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me të drejtën e lirisë së shprehjes me fokus në rregullimin e shpifjes së bërë përmes mediave. Përmbajtja e trajnimit, sidomos rastet konkrete të GjEDNJ-së, do të mund të përdoren nga gjykatësit gjatë zgjidhjes së rasteve të tyre.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Biljana Rexhiq

Flutra Kusari

Habibe Salihu

  • 22-23 Shkurt