Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror

Përshkrimi

• Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror; • Adoptimi; • Vendosja e fëmijës në familjen tjetër; • Kujdestaria; • Ushtrimi, pezullimi, kufizimi, heqja dhe vazhdimi i të drejtës prindërore; • Mënyrat dhe metodat e komunikimit të gjykatës me fëmijët në procedurë gjyqësore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Vlerësojnë rastet lidhur me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve pa kujdes prindëror; • Analizojnë dispozitat ligjore mbi adoptimin; • Përcaktojnë kriteret e vendosjes së fëmijës në familje tjetër; • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi kujdestarinë, të drejtën prindërore në frymën e parimit të interesit më të lartë të fëmijës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Albert Zogaj

Valon Totaj

Lumni Sallauka

  • 27-28 Shkurt