Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar

Përshkrimi

• Urdhëresat e lëshuara për paraburgim për personat e kërkuar; • Kërkesat për caktimin e paraburgimi për personat e kërkuar nga shteti kërkues; • Aktvendimet për caktimin e paraburgimit dhe kohëzgjatja e tyre dhe aktvendimi për lejimin e ekstradimit të personit të kërkuar; • Njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të huaja.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: • Avancojnë njohurit në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare; • Hartojnë kërkesat për ndihmë juridike ndërkombëtare; • Analizojnë kërkesat e paraqitura nga shteti kërkues dhe • Hartojnë aktvendimet për lejimin e ekstradimit të personave të kërkuar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Hamdi Ibrahimi

Armend Hamiti

  • 17 Prill