Bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë

Bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë

Përshkrimi

• Trashëgimia me ligj; • Trashëgimia me testament; • Rendet ligjore të trashëgimisë; • Trashëgimia e domosdoshme dhe përjashtimi nga trashëgimia; • Procedura për shqyrtimin e pasurisë trashëgimore.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë dhe dallojnë bazat e thirrjes në trashëgimi dhe rendet ligjore të trashëgimisë; • Vlerësojnë kushtet ligjore për vlefshmërinë e testamentit; • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore lidhur me bazat e thirrjes në trashëgimi, rendet ligjore të trashëgimisë, si dhe procedurën e shqyrtimit të pasurisë trashëgimore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Rafet Haxhaj

Hasim Sogojeva

  • 19 Prill