Fillimi dhe zhvillimi i procedurës së konfliktit administrativ

Fillimi dhe zhvillimi i procedurës së konfliktit administrativ

Përshkrimi

• Dispozitat ligjore pe¨r procedure¨n konfliktin administrativ; • Procedura ligjore në Departamentin për Çështje Administrative te "Gjykate¨s Themelore dhe mjetet juridike kunde¨r vendimeve te¨ saj; • Pe¨ rmbarimi i vendimeve te ¨ Departamentit për Çështje Administrative te "Gjykate¨s Themelore te¨ Prishtine¨s;

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Interpretojnë drejtë dispozitat ligjore per procedurën e konfliktit administrativ; • Kuptojnë rolin dhe rëndësinë e mjeteve juridike kundër vendimeve të Departamentit për Çështje Administrative te Gjykates Themelore; • Zbatojnë drejtë dispozitat e procedures së konfliktit administrativ;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Hasan Shala

Ahmet Kasumi

  • 24 Prill