Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovë

Zbatimi i legjislacionit tatimor në Kosovë

Përshkrimi

• Legjislacioni tatimor në Kosovëdhe disa zhvillime në shkallë të BE-së. Gjithashtu, • Aspekte të përgjithshme ekonomike dhe financiare

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zhvillojnëdhe të ofrojnë një modul praktik dhe profesional të orientuar në trajnimin gjyqësor për çështjet tatimore për gjyqtarët në Kosovë, • Zbatojnë drejtë legjislacionin tatimor në procedurat gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Alba Paparisto

Valon Bytyqi

  • 16-17 Maj