Sekuestrimi dhe konfiskimi

Sekuestrimi dhe konfiskimi

Përshkrimi

• Korniza ligjore për gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Metodat për identifikimin e aseteve dhe procesi i sekuestrimit dhe konfiskimit të aseteve të fituara me vepër penale; • Ngrirja e aseteve – urdhrat për konfiskimin e aseteve të fituara me vepër penale; • Administrimi i pasurisë së sekuestruar.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë legjislacionin ekzistues në lidhje me gjurmimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga vepra penale; • Identifikojnë metodat kryesore për zbulimin e aseteve të fituara me vepër penale dhe • Zbatojnë procesin e sekuestrimit dhe konfiskimit te aseteve të fituara me vepër penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Ali Kutllovci

David Mattan

  • 17 Maj