Ligji për pyjet e Kosovës, mbrojtjen e natyrës dhe mbrojtjen e ambientit

Ligji për pyjet e Kosovës, mbrojtjen e natyrës dhe mbrojtjen e ambientit

Përshkrimi

• Ligji për Pyjet e Kosovës; • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, me theks në mbrojtjen e parqeve kombëtare; dhe • Ligji për Mbrojtjen e Ambientit;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Pyjet; • Përkufizojnë qartë dhe drejt kompetencat për kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse të Ligjit përMbrojtjen e Natyrës dhe Ligjit përMbrojtjen e Ambientit, në raport Gjykata – organi i kundërvajtjes;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Hashim Çollaku

Visar Morina

  • 22 Maj