Zbatimi adekuat i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

Zbatimi adekuat i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese

Përshkrimi

• Raporti në mes gjykatave të rregullta dhe Gjykatës Kushtetuese; • Praktika adekuate e zbatimit të vendimit të Gjykatës Kushtetuese; • Referimi paragjykimor; • Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst të dispozitave kushtetuese; • Aplikojnë kontrollin incidental të kushtetutshmërisë; • Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst të dispozitave kushtetuese; • Kontrolli incidental i kushtetutshmërisë; • Raporti i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës me gjykatat e rregullta në kontekst të dispozitave kushtetuese;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Kuptojnë efektet juridike të vendimeve të gjykatave kushtetuese; • Vlerësojnë raportet në mes gjykatave të rregullta dhe të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës; • Definojnë përmasate rishikimit kushtetues të vendimeve gjyqësore; • Përvetësojnë metodologjinë për hartimin e referimeve paraprake; • Vlerësojnë drejtë natyrën juridike dhe detyrueshmërinë e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, për gjyqësorin dhe të gjithë personat dhe institucionet e Republikës së Kosovës;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

  • 29 Maj