Kontrata e ndërtimit

Kontrata e ndërtimit

Përshkrimi

• Karakteristikat e kontratës publike të ndërtimit dhe specifikat e tyre; • Kushtet e përgjithshme dhe kushtet e veçanta te kontratës; • Klauzola “çelësi në dorë”; • Ndryshimet e çmimeve për shkak të ndryshimeve në treg; • Procedurat ligjore në mbrojtjen e të drejtave të palëve afariste, në kontestet që rrjedhin nga mos përmbushja e këtyre kontratave; • Mënyrat dhe kriteret e vlerësimit të elementeve specifike në rastet të pretendimeve për mos përmbushje apo kontestimin e vlefshmërisë së këtyre kontratave;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin specifikat, klauzolat e posaçme dhe karakteristikat tjera të kontratës së ndërtimit, inxhinjeringut dhe kontratave publike; • Zbatojnë drejtë Konventën Ndërkombëtare për Shitjen e Mallrave, në raportet afariste me element të huaj; • Zbatojnë drejtë procedurat ligjore në mbrojtjen e të drejtave të palëve afariste, në kontestet që rrjedhin nga mos përmbushja e këtyre kontratave; • Njohin mënyrat dhe kriteret e vlerësimit të elementeve specifike në rastet të pretendimeve për mos përmbushje apo kontestimin e vlefshmërisë së këtyre kontratave;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Zenel Leku

Mahir Tutuli

  • 31 Maj