Personat juridik si kryes të kundërvajtjes

Personat juridik si kryes të kundërvajtjes

Përshkrimi

• Mënyra e zhvillimit tëprocedurëspër kundërvajtje ndaj subjektit afarist nëcilësinë e personit juridik; • Përgjegjësia e personit juridik dhe e personit përgjegjës të personit juridik; • Subjektet afariste si biznese individuluale dhe zhvillimi i procedurës ligjore ndaj tyre; • Përgjegjësia e personit fizik.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Përkufizojnë qartë dhe drejtë subjektet afariste si persona juridik dhe personin përgjegjës të personit juridik; • Zhvillojnë drejt dhe nëmënyrë ligjore procedurënpërkundërvajtje ndaj personit juridik dhe personave përgjegjës në personin juridik; • Zbatojnë drejt dispozitat ligjore ndaj subjekteve afariste si biznese individuale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Dalip Bega

Mejreme Zekaj

  • 14 Qershor