Masat e fshehta

Masat e fshehta

Përshkrimi

• Kushtet për lëshimin e këtyre masave; • Afatet kohore për lëshimin e këtyre masave; • Të drejtat e palëve të prekura nga këto masa; • Mundësitë teknike të mbikëqyrjes së zbatimit teknik-praktik të këtyre masave.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Avancojnë njohuritë për këto lloje veprime hetimore; • Njohin kushtet që duhet të plotësohen për lëshimin e këtyre masave; • Zbatojnë afatet kohore për lëshimin e këtyre masave; • Njohin të drejtat e palëve të prekur nga këto masa.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Vaton Durguti

Shyqri Syla

  • 19 Qershor