Dëshmitë dhe seancat dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme

Dëshmitë dhe seancat dëgjimore në Dhomën e Posaçme, Procedura gjyqësore dhe mbrojtja e palëve në procedurat para Dhomës së Posaçme

Përshkrimi

• Urdhrat për dëgjimin e dëshmitarëve në Dhomën e Posaçme; • Kundërshtimi ndaj dëshmitarëve dhe ekspertëve në Dhomën e Posaçme. • Kriteret për pranueshmërinë e kërkesës; • Mbrojtja e palës kundërshtare, përgjigjja e parashtruesit, kundërpërgjigjja e palës kundërshtare, si dhe kundërkërkesa.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Identifikojnë personat që mund të paraqesin prova; • Zbatojnë drejtë rregullat për dëgjimin e dëshmitarëve; • Zhvillojnë drejtë procedurën në DHP; • Njohin se cilat janë pasojat e mos paraqitjes së mbrojtjes; • Identifikojnë se çka duhet të përmbaj një kërkesë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

  • 21 Qershor