Masat edukative dhe dënimet

Masat edukative dhe dënimet

Përshkrimi

• Llojet e masave edukuese dhe dënimeve të cilat mund tu shqiptohen të miturve; • Cilat janë kushtet të cilat duhet plotësuar që të miturit t’i shqiptohet masë edukuese apo dënime; • Përcaktimi i kohëzgjatjes së masave edukuese si dhe dënimeve që shqiptohen ndaj të miturit;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Vlerësojnë drejtë kushtet për shqiptimin e masave edukative si dhe të dënimeve; • Zbatojnë drejtë masat edukuese si dhe dënimet e parapara me KDM; • Përcaktojnë kohëzgjatjen e masave edukuese si dhe llojin e dënimeve që shqiptohen ndaj të miturit;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Rasim Rasimi

Ramadan Gashi

  • 26 Qershor