Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike sipas LPKsë

Mjetet e rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike sipas LPKsë

Përshkrimi

• Ankesa; • Revizioni; • Propozimi për përsëritje të procedurës; • Raporti në mes revizionit dhe propozimit për përsëritjen e procedurës; • Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Analizojnë kushtet ligjore për paraqitjen dhe vendosjen sipas këtyre mjeteve juridike; dhe • Zbatojnë dispozitat ligjore që i referohen shqyrtimit paraprak të këtyre mjeteve juridike në gjykatën e shkallës së parë;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni:

Qyteti: Akademia e Drejtësisë

Shteti:

Trajnues:

Shukri Sylejmani

Albert Zogaj

  • 03 Korrik