Trafikimi me qenie njerëzore

Trafikimi me qenie njerëzore

Përshkrimi

• Kuptimi dhe elementet e trafikimit të qenieve njerëzore; • Veprat penale të ndërlidhura më trafikimin e qenieve njerëzore; • Të drejtat e viktimave të trafikuara gjatë procedurës penale; • Mbrojtja dhe asistimi i viktimave të trafikimit; • Përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç; • Kompensimi i viktimave të trafikimit.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Zbatojnë legjislacionin lidhur me trafikimin me njerëz; • Identifikojnë elementet e veprës penale të trafikimi me njerëz; • Dallojnë elementet e veprës penale të trafikimi me njerëz nga elementet e veprave tjera penale; • Zbatojnë dhe respektojnë të drejtat e viktimave të trafikimit në procedurën penale ; • Zbatojnë procedurën për kompensimin e dëmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Solid

Qyteti: Suharekë

Shteti:

Trajnues:

Besim Kelmendi

  • 05-06 Korrik