Neni 2 i KEDNJ – e drejta për jetën

Përshkrimi

• E drejta për jetën; • Aspektet substantivë të së drejtës për jetën; • Aktet e qeverisë që kanë të bëjnë me kufizimin e lirisë; • Aspektet procedurale të së drejtës për jetën; • Efikasiteti i hetimeve të kryera nga ana e qeverisë; • E drejta për të vdekur;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin kriteret të cilat janë paraparë në nenin 2 të KEDNJ për të drejtën e individit që jeta e tij duhet të mbrohet me ligj; • Vlerësojnë se kur jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen; • Vlerësojnë kriteret për përdorimin e forcës, të bërë absolutisht të domosdoshëm nga ana e Shtetit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sevdije Morina

  • 13 Korrik