Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial - Menaxhimi dhe Udhëheqja

Menaxhimi i punës në administratën e sistemit gjyqësor dhe prokurorial - Menaxhimi dhe Udhëheqja

Përshkrimi

• Koncepti dhe parimet e menaxhimit dhe udhëheqjes; • Praktikat dhe standardet bashkëkohore te menaxhimit dhe udhëheqjes; • Efektet e menaxhimit dhe udhëheqjes se mire; • Delegimi, mbikëqyrja dhe llogaridhënia.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Aplikojnë standardet adekuate të menaxhimit dhe udhëheqjes; • Hartojnë plane për një pune të suksesshme dhe marrin vendime të arsyeshme; • Krijojnë ambient për një pune kreative, efikase dhe efektive; • Menaxhojnë situatat stresuese dhe punës me presion.

Vendi i mbajtjes

Akademia e Drejtësisë