Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Teknikat për hulumtime ligjore

Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Teknikat për hulumtime ligjore

Përshkrimi

• Hyrje në hulumtimin juridik si dhe burimet në dispozicion; • Kategoritë e informatave; • Cilësia e resurseve; • Hulumtimi i bazës së të dhënave - çka ka në dispozicion si dhe si funksionon • Opsionet e kërkimit - dallimet në bazat e të dhënave; • Operatorët logjikë; • Teknikat e kërkimit në përgjithësi; • Strategjitë e përgjithshme të kërkimit; • Resurset në Kosovë; • Akademia e Drejtësisë e Kosovës; • Hyrje në përmbledhjet e komenteve të GIZ-së; • Organizimi brenda një gjykate të veçantë.

Objektivat

Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin teknikat e hulumtimit ligjor si dhe burimet në dispozicion; • Mësojnë opsionet e kërkimit; • Avancojnë njohuritë për resurset e burimeve në Kosovë.

Vendi i mbajtjes

Akademia e Drejtësisë