Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Shqyrtimi paraprak i rasteve dhe ndërmarrja e veprimeve për përgatitjen e fazave pasueses në procedurë

Shkathtësitë ligjore dhe gjyqësore - Shqyrtimi paraprak i rasteve dhe ndërmarrja e veprimeve për përgatitjen e fazave pasueses në procedurë

Përshkrimi

• Vlerësimi i kallëzimit penal dhe mënyrat e veprimit pas vlerësimit të kallëzimit penal • Shqyrtimi paraprak i padisë • Veprimet për evitimin e pengesave procedurale nga të cilat varet lejueshmëria e procesit gjyqësor • Veprimet për përgatitjen e shqyrtimit kryesor

Objektivat

Si rezultat i këtij moduli pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të: • Njohin kompetencat dhe veprimet që duhet të ndërmerren në fazën e shqyrtimit paraprak; • Zbatojnë dispozita ligjore për vlerësimin e lejueshmërisë së procedurës së iniciuar; • Ndërmarrin veprime për evitimin e të metave nga të cilat varet lejueshmëria e procesit gjyqësor; • Ndërmarrin veprime për përgatitjen e fazave pasuese në procedurë.

Vendi i mbajtjes

Akademia e Drejtësisë